EPC ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА

EPC ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА Удирдтгал: EPC (Engineering, Procurement and Construction) Гэрээнд “Performance Guarantee”, эсхүл “Performance Security” буюу Гүйцэтгэлийн баталгаа гэсэн нэр томъёог ихэвчлэн харилцан орлуулж хэрэглэдэг боловч ерөнхийдөө нэг ойлголтыг илэрхийлдэг. Энэ нь Гүйцэтгэгчээс гэрээнд заасан үүргээ гэрээнд заасан нөхцөл, болзлын дагуу гүйцэтгэж, төслийг дуусгах баталгаа болгон Захиалагчид өгч буй…

EPC ГЭРЭЭНИЙ УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА

EPC ГЭРЭЭНИЙ УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА Удирдтгал: “Advance Payment Guarantee” буюу Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь EPC (Engineering, Procurement and Construction) Гэрээний Гүйцэтгэгчээс Захиалагчид өгч буй санхүүгийн баталгааны нэг төрөл юм. Барилга, дэд бүтцийн томоохон хэмжээний төслүүдэд EPC Гэрээг түлхүү хэрэглэдэг бөгөөд Гүйцэтэгч нь Зураг төсөл, Худалдан авалт, Барилгын ажлыг бие даан…

ТӨМӨР ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН RMS-30 СИСТЕМ

ТӨМӨР ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН RMS-30 СИСТЕМ VERSION 2.0 ЗАГВАР СИСТЕМИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ Онцлог Төмөр замын хяналтын систем нь дараах хэд хэдэн үндсэн онцлогтой. Үүнд: Цогц мэдээллийн сан: Төмөр замын нөхцөл байдал, цаг агаар болон аюулгүй ажиллагааны протоколуудтай холбоотой чухал мэдээллийг нэгтгэсэн нэгдсэн мэдээллийн сан. Уур амьсгалын хүчин зүйлсээс шалтгаалсан эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх:…